درباره ما

ماهنامه ی صارم به مدت ۱۰ سال است که هر ماه منتشر می شود و تنها ماهنامه ی بیمارستانی کشور به شمار می رود. در این مجله هر ماه مطالب و موضوعات پزشکی به همراه مصاحبه با چهره های سرشناس، ورزشکاران و هنرمندانی که به بیمارستان صارم مراجعه کرده اند منتشر می شود همچنین در بخش صارم گشت گزیده ی اخبار ماه در بیمارستان به چاپ می رسد.